01 About Expert

Physiolution Expert

Zakres usług badawczych firmy Physiolution Polska sp. z o. o. obejmuje usługi doradcze związane z badaniami klinicznymi innowacyjnych i generycznych leków doustnych, rozwojem nowych postaci leku oraz rozwojem i komercjalizacją metod badawczych dla leków neuroleptycznych, silnie działających lub cytostatycznych.

Motywacją do tworzenia nowej konstrukcji jest zawsze potrzeba przezwyciężenia problemów pojawiających się w badaniach na nowym obszarze formulacji.

W naszych projektach farmakokinetycznych podejmujemy się:
 • kompleksowej analizy wyników badań biologicznych;
 • tworzenia indywidualnych profili farmakokinetycznych w tym symulacji indywidualnych profili metodami matematycznymi;
 • interpretacji wyników badań farmakokinetycznych i mechanizmów fizjologicznych wpływających na charakterystykę farmakokinetyczną leków doustnych;
 • tworzenia modeli farmakokinetycznych oraz korelacji IV/IVC;
 • współpracy przy racjonalnym planowaniu badań klinicznych.
Współpracując przy wytwarzaniu innowacyjnych postaci leku przeprowadzamy:
 • analizę celu terapeutycznego ze szczególnym uwzględnieniem wpływu fizjologii przewodu pokarmowego i schematu dawkowania;
 • rozwój i szczegółowe opracowanie koncepcji innowacyjnych postaci leku;
 • rozpoznawanie i analizę wymagań i mechanizmów działania;
 • analizy merytoryczne i praktyczne w przygotowaniu innowacyjnych postaci leku;
 • definiowanie metodyk badań in vitro i in vivo; współpracę przy konstrukcji zastrzeżeń do zgłoszenia patentowego.
Usługi związane z opracowaniem i komercjalizacją metod badawczych dla stałych doustnych postaci leku obejmują:
 • przedkliniczną ocenę stałych doustnych postaci leku w tym leków przeciwnowotworowych, neuroleptycznych i silnie działających;
 • opracowanie innowacyjnych urządzeń do biorównoważnej symulacji czynników mechanicznych i fizyko-chemicznych działających na postać leku podczas pasażu żołądkowo-jelitowego;
 • rozwój metod i procedur analitycznych;
 • racjonalne wsparcie analityczne prac badawczo-rozwojowych z zastosowaniem innowacyjnych metod badawczych symulujących fizjologię przewodu pokarmowego;
 • wybór serii preparatów przeznaczonych do badań biologicznych.
02 About Methods

Physiolution Methods

Dostępność farmaceutyczna i
 • rozpuszczanie metodą Stress-Test
 • testowanie rozpuszczania produktów o zmodyfikowanym i natychmiastowym uwalnianiu

 • badanie rozpuszczalności metodami farmakopealnymi
 • rozpuszczanie w buforach wodorowęglanowych
 • 
charakterystyki biorównoważnych docelowych form dawkowania
 • określenie kinetyki pęcznienia
 • scharakteryzowanie podatności produktów o zmodyfikowanym uwalnianiu na naprężenia mechaniczne o intensywności biorównoważnej
 • badania rozpuszczenia samoistnego
Spektroskopia UV/Vis i
 • multichannel fibre optic
 • multichannel flow through system
Spektroskopia fluorescencyjna i
 • pomiar fluorescencji i luminescencji
Analityczna HPLC - Faza normalna, chromatografia RP i
 • gradient izokratyczny, binarny i trójskładnikowy
 • DAD, UV / Vis
 • fluorescencja
 • RI
Badania farmaceutyczno-fizyczne i
 • Analizy tekstury
 • Strat przy suszeniu
 • Siły kruszenia
 • Kruchość/Twardość
 • Jednolitości masy
 • Test dezintegracji
 • Testy stabilności
Mikroskopia i
 • Mikroskopia optyczna
 • Mikroskopia SEM
05 Meet Us Here

Future Events with Us!

Address: ul. Piłsudkiego 74/51A, 50-020 Wrocław
KRS: 0000668599
NIP:

8992813028

REGON: 366802598
Commercial Bank: Santander Bank Polska
IBAN: PL 60 1090 2226 0000 0001 3428 1513
SWIFT-BIC: WBKPPLPPXXX